اندکی قبل 188 واحد btc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد