اندکی قبل 205 واحد btc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد