اندکی قبل 320 واحد wbtc از صرافی ftx به صرافی ftx منتقل شد