اندکی قبل 350 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد