اندکی قبل 255 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد