اندکی قبل 5,583 واحد bnb از یک کیف پول ناشناس به صرافی ftx منتقل شد