اندکی قبل 34 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد