اندکی قبل 48 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد