اندکی قبل 45 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد