اندکی قبل 47 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد