اندکی قبل 59 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد