اندکی قبل 40 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد