اندکی قبل 47 واحد btc از یک کیف پول ناشناس به صرافی sygnia منتقل شد