اندکی قبل 50 واحد btc از صرافی bitstamp به صرافی bitstamp منتقل شد