اندکی قبل 38 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد