اندکی قبل 40 واحد btc از صرافی bitstamp به صرافی bitstamp منتقل شد