اندکی قبل 499 واحد eth از صرافی kraken به صرافی kraken منتقل شد