اندکی قبل 700 واحد eth از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد