اندکی قبل 567 واحد eth از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد