اندکی قبل 528 واحد eth از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد