اندکی قبل 2,329,645 واحد pax از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد