اندکی قبل 2,471,520 واحد usdc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد