اندکی قبل 2,593,158 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد