اندکی قبل 2,813,883 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد