اندکی قبل 2,535,120 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد