اندکی قبل 2,845,465 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد