اندکی قبل 2,515,988 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد