اندکی قبل 50 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد