اندکی قبل 60 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد