اندکی قبل 67 واحد btc از صرافی bitfinex به صرافی bitfinex منتقل شد