اندکی قبل 64 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد