اندکی قبل 66 واحد btc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد