اندکی قبل 1,000 واحد eth از صرافی huobi به صرافی huobi منتقل شد