اندکی قبل 3,347,905 واحد usdc از یک کیف پول ناشناس به یک کیف پول ناشناس منتقل شد