اندکی قبل 3,525,299 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد