اندکی قبل 3,046,836 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد