اندکی قبل 3,784,078 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد