اندکی قبل 3,766,722 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد