اندکی قبل 3,999,926 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد