اندکی قبل 707 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد