اندکی قبل 70 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد