اندکی قبل 100 واحد btc از صرافی bitstamp به صرافی bitstamp منتقل شد