اندکی قبل 94 واحد btc از صرافی bitstamp به صرافی bitstamp منتقل شد