اندکی قبل 100 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد