اندکی قبل 77 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد