اندکی قبل 65 واحد btc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد