اندکی قبل 1,205 واحد eth از صرافی huobi به صرافی huobi منتقل شد