اندکی قبل 4,390,349 واحد usdc از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد