اندکی قبل 4,999,985 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد