اندکی قبل 40,372,824 واحد usdt از صرافی binance به صرافی binance منتقل شد